Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Obecná ustanovení a výklad pojmů a. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsaných služeb.
b. Poskytovatelem je
PIZZERIE MAESTRO
Odboje 121/9

Český Těšín, 737 01

Telephonte: +420 608 710 015

E-mail: maestropizzerie@seznam.cz

c. Uživatelem níže popsaných služeb může být právnická nebo fyzická osoba, která zadá a odešle Objednávku v Systému
d. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).
e. Objednávkou se rozumí zadání daného jídla/nápoje/jiného do košíku Systému, označení Stolu, následně odesláním tlačítkem Objednat do Systému (dále jen „Objednávka“).
f. Systém je elektronický jídelní a nápojový lístek restaurace Poskytovatele, umístěný na webových stránkách www.kozubova.zmobilu.cz (dále jen „Systém“)
g. Službou se rozumí odeslání Objednávky Uživatelem a její realizace obsluhou restaurace Poskytovatele, dle pokynů v Objednávce
2. Uzavření smlouvy a platební podmínky
a. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli v článku I. specifikovanou službu dojde v okamžiku odeslání objednávky Uživatelem, tedy konkrétně kliknutím na tlačítko "Objednat" v sekci Košík v Systému.
b. Uživatel zaplatí cenu za objednané služby prostřednictví platební brány Systému nebo v hotovosti u personálu Restaurace nebo platební kartou přes platební terminál Restaurace.
c. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám nebo zboží je uvedena vždy u každé položky v elektronickém jídelním lístku Systému.
d. Cena za službu zahrnuje poplatek za její užití dle bodu IV. těchto VOP.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
a. Uživatel je oprávněn při využívání služeb Poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a dále také tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení Poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních Uživatelů. Nedovoleným jednáním ze strany Uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu Poskytovatele.
b. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli služby, které si Uživatel u Poskytovatele objedná a zároveň uhradí cenu služby ve prospěch Poskytovatele.
4. Ochrana osobních údajů
a. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
b. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
c. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to dle podmínek uvedených na stránce webu Poskytovatele. d. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služby ve smyslu těchto VOP, bere Uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel oprávněn neposkytnout Uživateli objednanou službu, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Závěrečná ustanovení
a. Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nejsou zvlášť upraveny v těchto VOP, se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
b. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu, zákonů České republiky a používaných technologií. c. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021 a Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění UživatelůOchrana osobních údajů - GDPR

Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Subjektem údajů je každý zákazní fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.

1. Rozsah zpracování
Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

Povinné:
Křestní jméno
Příjmení
Telefon
Nepovinné:
Poznámky
Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.

2. Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.

3. Doba zpracování
Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).

4. Právní základ zpracování
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společná ustanovení

1. Předávání třetím osobám
Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám.

2. Předávání do 3. zemí
Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

3. Práva uživatele
Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:
svůj souhlas kdykoli odvolat;
požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
podat stížnost u dozorového úřadu;
4. Závěr
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.
Tyto podmínky jsou platné od 16.2.2021